این معرفی به آگهی اعتبار می‌بخشد
لطفاً به دو مورد از وظایف بطور مشخص اشاره بفرمایید.
متقاضیان دورکاری بیش از هر گروه دیگری هستند.
الزامی برای حضوری
با کیبرد انگلیسی
با کیبرد انگلیسی
با کیبرد انگلیسی
پیشنهاد می‌شود
در آگهی نوشته نمی‌شود.
در آگهی نوشته نمی‌شود.